Warszawa ul. Obywatelska 1 lok U14 kontakt@next.edu.pl 697 160 807
Warszawa ul. Obywatelska 1 lok U14 kontakt@next.edu.pl 697 160 807

Poziomy językowe

Co warto wiedzieć o poziomach językowych?

Został zaprojektowany w celu zapewnienia przejrzystej, spójnej i kompleksowej podstawy do opracowania sylabusów językowych i wytycznych programu nauczania, projektowania materiałów dydaktycznych i edukacyjnych oraz oceny znajomości języków obcych.

Rezultat ponad dwudziestu lat badań, wspólny europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (CEFR) jest dokładnie tym, co mówi jego tytuł: ramy odniesienia.

System opisu kształcenia językowego

System opisujący stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.

Egzaminy językowe

Ucz się języka i zdobywaj międzynarodowe certyfikaty. Przygotowując słuchaczy do egzaminów uczymy praktycznego języka, słownictwa, przydatnych zwrotów oraz niezbędnych zagadnień gramatycznych. 

Metodyka Next i nasz proces nauczania

Na zajęciach wykorzystujemy zarówno podręczniki, jak i materiały autentyczne, które umożliwiają kontakt z naturalnym językiem. Korzystamy również z nowoczesnych technologii.  

Program nauczania i zasady oceniania

Oferujemy kursy językowe oparte o autorski program nauczania. Przeprowadzamy również testy wewnętrzne których celem jest mierzenie i sprawdzanie postępów.  

 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) – stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Klasyfikację przyjęła Rada Europy, wprowadzając sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.

Liczba godzin nauki pomiędzy poziomami, określona przez Stowarzyszenie Testerów Językowych w Europie (ALTE) .

A1

Początkujący

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Niższy średno zaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

Średnio zaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Wyższy średnio zaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1

Zaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Profesjonalny

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Warto wiedzieć

  • Każdy poziom ESOPJ zawiera zestaw zagadnień gramatycznych, funkcji językowych oraz słownictwa, który każdy słuchacz musi opanować, aby przejść na wyższy poziom językowy.
  • Dzięki ESOPJ możesz sprawdzić na jakim poziomie językowym będziesz poznawać słowa. Sprawdź ten link: https://www.englishprofile.org
  • Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) jest – na wzór portfolio artystycznego – osobistym dokumentem uczącego się, dzięki któremu może on zaprezentować swoje umiejętności językowe i doświadczenia interkulturowe z różnych okresów nauki we wszystkich znanych mu językach. Posłuży się on nim przy zmianie szkoły, klasy, uczelni, a później starając się np. o pracę

Chcesz poznać swój poziom znajomosci języka obcego?

Wypełnij nasz test online.

ESOPJ w praktyce

 Europass to zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.

Dwa dokumenty w bezpłatnym dostępie: Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. 

Paszport językowy jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych. Wypełnij swój Paszport językowy oraz CV online pod tym adresem:

https://europass.cedefop.europa.eu/pl

Pozostałe trzy dokumenty wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe.

Europass – mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą. Suplement do Dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.