Opłata za egzamin YLE (Starters, Movers, Flyers)-GTU 12

340,00 

Opłaty egzaminacyjne obejmują:
✓ rejestrację kandydata na sesję egzaminacyjną wewnętrzną (w Next) lub zewnętrzną (w wyznaczonym miejscu przez British Council)
✓ wniesienie opłaty do British Council w imieniu kandydata
✓ przeprowadzenie przez British Council wszystkich części egzaminu tj. słuchania, czytania, pisania, mówienia
✓ odbiór certyfikatu z British Council w imieniu kandydata

Egzamin Starters, Movers and Flyers to trzy testy stworzone przez Cambridge Assessment English (część Uniwersytetu Cambridge) z myślą o najmłodszych. Stanowią one część Cambridge English Qualifications.

Każdy z testów Cambridge English Qualifications jest skonstruowany w taki sposób, aby rozwijać i doskonalić umiejętności, które kandydaci zdobyli na poprzednich poziomach.

Dla kogo?

Testy Starters, Movers, Flyers zostały stworzone z myślą o dzieciach nw wieku 6-12 lat, aby w sposób wiarygodny i rzetelny sprawdzić jakie umiejętności zdobyły dzieci. Trakcie kursu językowego.

Miejsce egzaminów:

Dzieci mogą przystąpić do testu w szkole Next, jeśli liczba kandydatów zgłoszonych do egzaminu na danym poziomie wynosi 12 osób lub w miejscu wyznaczonym przez British Council na terenie Warszawy.
Rodzice odpowiedzialni są za dowóz dzieci na egzamin.

Czas trwania egzaminów:

Starters: 45 minut
Movers: 1 godzina i 2 minuty
Flyers:1 godz i 14 minut

Przed egzaminem i w dniu egzaminu:

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania dziecka do egzaminu oraz w dniu egzaminu dostępne są w ulotce British Council do pobrania w tym miejscu:
>>>POBIERZ

Po egzaminie:
Wszystkie dzieci, które przystąpiły do testów Starters, Movers oraz Flyers otrzymują certyfikat. Oceny przedstawiane są w postaci tarcz, a nie ocen lub punktów, ani podziału na wyniki pozytywne i negatywne. Za każdą sprawność językową dzieci mogą otrzymać maksymalnie 5 tarcz. Certyfikaty odbiera szkoła po około 3-4 tygodniach od daty testu. Kandydat lub opiekun kandydata powinien upoważnić szkołę do odbioru certyfikatu. Formularz formularz do pobrania:
>>>POBIERZ

Szczególne udogodnienia:

Dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i innymi problemami zdrowotnymi przewidziane jest 25% lub 50% więcej czasu na części pisemne egzaminu zgodnie z informacja zawarta w zaświadczeniu lekarskim. Rodzic jest zobowiązany do dostarczenia do szkoły formularza, który dostępny jest do probrania w tym miejscu:
>>>POBIERZ

Rezygnacje

1. Kandydat lub inna osoba/instytucja, która wniosła opłatę egzaminacyjną ma prawo do rezygnacji z egzaminu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. W tym celu kandydat lub inna osoba/instytucja, która wniosła za niego opłatę egzaminacyjną winien zgłosić się do centrum egzaminacyjnego British Council przed zakończeniem rejestracji i złożyć formularz zwrotu, w którym zaznaczy formę, w jakiej chce otrzymać zwrot oraz potwierdzenie wpłaty.
>>>POBIERZ

2. W przypadku nieobecności z powodu śmierci osoby bliskiej kandydatowi, pod warunkiem, że zgon nastąpił w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających część pisemną egzaminu, kandydat lub inna osoba/instytucja, która wniosła za niego opłatę egzaminacyjną winien złożyć kopię aktu zgonu, formularz zwrotu, w którym zaznaczy formę, w jakiej chce otrzymać zwrot oraz potwierdzenie wpłaty.

3. W przypadku nieobecności spowodowanej śmiercią kandydata. spadkobierca lub inna osoba/instytucja, która wniosła za kandydata opłatę egzaminacyjną winien złożyć kopię aktu zgonu, formularz zwrotu, w którym zaznaczy formę, w jakiej chce otrzymać zwrot oraz potwierdzenie wpłaty.

Wszystkie formularze wymienione w powyższych punktach są dostępne na stronie www.britishcouncil.pl, we wszystkich centrach egzaminacyjnych British Council oraz u przedstawiciela instytucji zgłaszającej kandydatów na egzamin.

Scroll to Top