Opłata za egzamin C2 Proficiency (wersja komputerowa)-GTU 12

835,00 

Opłaty egzaminacyjne obejmują:
✓ rejestrację kandydata na sesję egzaminacyjną wewnętrzną (w Next) lub zewnętrzną (w wyznaczonym miejscu przez British Council)
✓ wniesienie opłaty do British Council w imieniu kandydata
✓ przeprowadzenie przez British Council wszystkich części egzaminu tj. słuchania, czytania, pisania, mówienia
✓ odbiór certyfikatu z British Council w imieniu kandydata

Opis egzaminu C2 Proficiency  (wersja komputerowa)

C2 Proficiency jest egzaminem,  wcześniej znany jako Cambridge English: Advanced (CAE). Egzamin  na poziomie C2 sprawdzający wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. C2 Proficiency pokazuje, że potrafisz:

 • czytać proste teksty pisane i artykuły w języku angielskim
 • pisać listy i e-maile na codzienne tematy
 • prowadzić notatki
 • wyrażać proste opinie i nastroje w mowie i piśmie w języku angielskim
 • masz dobre podstawy do nauki na wyższych poziomach zaawansowania.

>> Egzaminy Cambridge

Dlaczego warto zadawać egzaminy Cambridge?

 • rozwijasz swoją umiejętność porozumiewania się po angielsku w codziennych sytuacjach życiowych
 • zdobywasz cenną kwalifikację językową uznawaną na całym świecie
 • zwiększasz swoje szanse na lepszą pracę, naukę i wymarzone podróże
 • uzyskując ocenę A na egzaminie otrzymujesz potwierdzenie znajomości angielskiego na kolejnym poziomie zaawansowania, czyli B2.

Jak przygotować się do egzaminu?

Program kursu do egzaminu B1 Preliminary obejmuje techniki egzaminacyjne takie jak zarządzanie czasem podczas egzaminu, technik wypełniania zadań egzaminacyjnych oraz sposób oceniania poszczególnych zadań. Rady dotyczące postępowania w dniu egzaminu dostępne są na stronach Cambridge English.

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/computer-based/

Jak przeprowadzane są egzaminy Cambridge?

Egzaminy Cambridge English przeprowadzane są w Polsce przez British Council lub szkołę autoryzowaną przez British Council w ramach współpracy  w programie Addvantage. Godziny egzaminu wyznaczane są przez British Council, a kandydaci proszeni są o wcześniejsze  przybycie na ok. 15-30 minut przed egzaminem.

Z jakich części składa się egzamin i ile trwa każda część?

Egzamin B1 Preliminary składa się z czterech części:

 • Czytanie- czas 45 minut
 • Pisanie- czas 45 minut
 • Słuchanie -30 minut
 • Mówienie -12 minut

Co to jest “Confirmation of Entry”?

Jest to dokument potwierdzający rejestrację na egzamin z dokładnymi informacjami o godzinach i miejscu egzaminu. Każdy kandydat przystępujący do egzaminu ma obowiązek zabrać ten dokument na egzamin.

Przykładowy dokument rejestracyjny:

>> Confirmation of Entry

Jak interpretować wyniki egzaminu Cambridge?

Wynik egzaminu składa się z ocen za poszczególne umiejętności. Ocena A jest oceną najlepszą. W przypadku oceny poniżej poziomu testu, kandydat otrzymuje certyfikat na niższym poziomie.

>> Przykładowe wyniki

Jak wygląda certyfikat i jak długo będę czekać, aby go otrzymać?

W przypadku komputerowej wersji egzaminu, wyniki są dostępne po ok 3 tygodniach od daty egzaminu i są dostępne w wersji elektronicznej. Certyfikat  dostępny jest zwykle po miesiącu od daty egzaminu i odbierane są przez szkołę po wypełnieniu upoważnienia do odbioru certyfikatu przez szkołę.

Czy mogę zrezygnować z egzaminu?

Zwrot opłaty rejestracyjnej jest możliwy wyłącznie na poniższych zasadach:

 • w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 14 dni od dnia rejestracji,
 • w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie po upływie 14 dni od dnia rejestracji, lecz przed zakończeniem rejestracji,
 • w przypadku nieobecności kandydata na egzaminie, jeżeli wynika ona z przyczyn zdrowotnych, śmierci osoby bliskiej kandydatowi lub śmierci kandydata.
 1. W przypadkach rezygnacji z udziału w egzaminie powinieneś zgłosić się do centrum egzaminacyjnego British Council przed upływem właściwych terminów (tj. 14 dni od daty rejestracji lub przed końcem rejestracji) i złożyć formularz zwrotu opłaty egzaminacyjnej, w którym zaznaczysz formę, w jakiej chcesz otrzymać zwrot, wraz z potwierdzeniem wpłaty.
 2. W przypadku nieobecności z przyczyn medycznych powinieneś złożyć zwolnienie lekarskie (które może być, ale nie musi, wystawione na blankiecie British Council), formularz, w którym zaznaczysz formę, w jakiej chcesz otrzymać zwrot oraz potwierdzenie wpłaty.
 3. W przypadku nieobecności z powodu śmierci bliskiej Ci osoby powinieneś złożyć kserokopię aktu zgonu, formularz, w którym zaznaczysz formę, w jakiej chcesz otrzymać zwrot oraz potwierdzenie wpłaty.
 4. W przypadku śmierci kandydata, członek rodziny lub instytucja, która wniosła opłatę egzaminacyjną, powinien/powinna złożyć kserokopię aktu zgonu, formularz, w którym zaznaczy formę, w jakiej chce otrzymać zwrot oraz potwierdzenie wpłaty.

Zwrot całości lub części opłaty jest możliwy w formie:

 • przelewu bankowego
 • przekazu pocztowego
 • vouchera na egzamin, służącego do rozliczenia całości lub części opłaty egzaminacyjnej w innej sesji egzaminacyjnej, do wykorzystania w ciągu dwóch lat od daty jego wystawienia.

Przysługują Ci następujące formy i wysokości zwrotów:

 • zwrot 60% wpłaconej kwoty w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego w przypadku nieobecności z przyczyn medycznych lub z powodu śmierci bliskiej Ci osoby
 • zwrot 80% wpłaconej kwoty w formie vouchera w przypadku nieobecności z przyczyn medycznych lub z powodu śmierci bliskiej Ci osoby
 • zwrot 80% wpłaconej kwoty w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed końcem rejestracji
 • zwrot 100% wpłaconej kwoty w formie vouchera  w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed końcem rejestracji
 • zwrot 100% wpłaconej kwoty w formie vouchera, przelewu bankowego lub przekazu pocztowego w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie  przed upływem 14 dni od daty rejestracji.

Zwrot w wybranej przez Ciebie formie nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez British Council zestawu poprawnie wypełnionych dokumentów oraz potwierdzenia wpłaty.

Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednej sesji na drugą ani z jednego egzaminu na inny.

Inne zmiany

Możliwa jest zmiana terminu egzaminu ustnego. Prosimy wówczas o kontakt z British Council. Informujemy, że zmiana ta jest usługą płatną w wysokości 50 zł i jest realizowana w miarę możliwości organizacyjnych centrum egzaminacyjnego British Council, jeżeli egzamin ustny odbywa się w więcej niż jednym terminie w danej sesji.
Nie jest możliwa zmiana centrum egzaminacyjnego, w którym przystępuje się do egzaminu ani terminu egzaminu pisemnego i ze słuchu.

Scroll to Top