Regulamin promocji "Voucher na zakupy w NEXT"

I. Postanowienia wstępne.

1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Voucher na zakupy w Next” określają̨ zasady funkcjonowania promocji, warunki realizacji Vouchera oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki promocji”).

2. Organizatorem promocji „Voucher na zakupy w Next ” (dalej również: „Promocja”), jest: Nifis Magdalena Leśniak, Ul. Obywatelska 1 lokal U14, NIP: 7271523334, (zwany dalej „Organizatorem”).

3. Voucher o wartości 100,00 PLN (słownie: sto złotych) upoważnia do nabycia kursów oferowanych przez Nifis na specjalnych warunkach. Voucher można zrealizować wyłącznie w sklepie online www.next.edu.pl

4. Wystawcą vouchera rabatowego jest Organizator promocji.

5. Voucher jest wydawany dnia 28.08.2021 r, podczas wydarzenia „Włochowski Dzień Pizzy” organizowanego przez „Pizzeria Semola”.

6. Voucher jest można zrealizaować w sklepie online  od 28.08.2021 do 10.09.2021. 

7. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostałą kwotę należy dopłacić środkami własnymi. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Vouchery nie sumują się. Do jednych zakupów można wykorzystać tylko jeden voucher.

8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość skutkuje utratą Vouchera. Klient otrzyma zwrot ceny produktu pomniejszony o wartość Vouchera wykorzystanego przy zakupie.

8. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie NEXT Centrum Edukacji oraz jest dostępny pod adresem www.next.edu.pl/voucher

9. W Promocji mogą wziąć udział osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymają Voucher

II. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników promocji związane z warunkami skorzystania z Voucherów mogą być składane w terminie 14 dni od daty wydania Vouchera. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika promocji, jego adres korespondencyjny dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, 

3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji.

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem www.next.edu.pl , które wchodzą w życie od dnia 28.08.2021. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny 

 

3.W przypadku dokonania zmiany w niniejszych warunkach, Organizator udostępni aktualizację Warunków poprzez jego publikację pod adresem www.next.edu.pl.

Przewiń do góry