Regulamin promocji "SEPTEMBER" 15.08.2021 – 07.09.2021

1. Postanowienia ogólne

 1.1 Nazwa promocji: „Promocja SEPTEMBER””.

 1.2 Organizatorem promocji jest Nifis Magdalena Leśniak  ul. Obywatelska 1 lok. U14,   02-409  Warszawa, NIP 7271523334 („Organizator”). 

2. Warunki korzystania z promocji:

2.1 Czas trwania promocji: 15.08.2021 – 07.09.2021

2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – sklep internetowy wwwnext.edu.pl.  

2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

3. Szczegółowe warunki promocji

3.1 Promocja polega na możliwości zakupu Kursów grupowych Cambridge, Mini, Egzamin na 100% oraz  Kursów indywidualnych  na rok szkolny 2021/2022 na specjalnych warunkach opisanych poniżej: 

a) przy zakupie wyżej wskazanych kursów dla rodzeństwa, zostanie przyznana zniżka w wysokości 50 zł na zakup drugiego i kolejnego kursu;

b) przy zakupie kursu grupowego CAMBRIDGE, MINI  rocznego z zapłatą cykliczna, opłata za kurs                                                                      zostanie rozłożona na 12 miesięcy zamiast na 10 miesięcy;

c) przy zakupie kursu indywidualnego: pakiet Basic, Standard, Happy Hour, odbywających się w lipcu i sierpniu 2022 roku, opłata za każdy z kursów zostanie obniżona o 50% ceny wyjściowej. Organizator nie dopuszcza możliwości realizacji/odpracowania zakupionych lekcji w innych terminach;

d) przy zakupie kursu Egzamin na 100% opłata za kurs może zostać rozłożona na 10 miesięcy w opłacie cyklicznej,

3.2 Promocja nie obejmuje Pakietów uczniowskich oraz Opłat egzaminacyjnych.

4. Inne postanowienia:

4.1  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać

    • bezpośrednio w Nifis Magdalena Lesniak ul.Obywatelska 1 lokal u 14 w formie pisemnej,
    • przesłać listownie na adres Nifis,
    • za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowejwww.next.edu.pl

 4.2 Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni. 

 Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym towarem (w tym składania reklamacji, co do jego jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

4.3 Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. 

4.4 Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Nifis w oraz na stronie internetowej www.next.edu.pl

4.5 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www. next.edu.pl oraz w Sklepie.Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.  

4.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

4.7 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.06.2021 

Warszawa, dnia 18.06.

Przewiń do góry