Regulamin sklepu internetowego

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki realizacji kursów językowych-prawa i obowiązki klienta oraz zobowiązania i uprawnienia Nifis
 4. Składanie zamówienia
 5.  Ceny i płatności
 6. Zawarcie umowy w wyniku zamówienia
 7. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 8. Rezygnacja z kursu
 9. Reklamacje
 10. Przedsądowy sposób rozwiązywania sporów
 11. Dane osobowe
 12. Postanowienia końcowe

 I. Definicje 

 1. NIFIS – Działalność gospodarcza zarejestrowana pod nazwą NIFIS Magdalena Leśniak
 2. Next Centrum Edukacji- siedziba NIFIS w Warszawie, ul.Obywatelska 1 lokal u14 kod   02-409, NIP: 727-152-33-34, REGON: 472239860
 3. Dyrektor szkoły („Dyrektor”)– właściciel szkoły, osoba odpowiedzialna za działalność szkoły: Magdalena Leśniak tel:601 395 028 email: m.lesniak@next.edu.pl NIP 7271523334
 4. Metodyk szkoły („Metodyk”)– osoba odpowiedzialna za sposób prowadzenia kursów, program nauczania, materiały dydaktyczne i testy językowe
 5. Lektor – nauczyciel języka obcego prowadzący lekcje indywidualne lub grupowe .
 6. Kandydat– osoba chcąca podjąć naukę języka obcego w Nifis
 7. Słuchacz– osoba, która wypełniła test diagnostyczny, została przydzielona na kurs indywidualny lub grupowy
 8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z NIFIS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodu.
 10. Kurs językowy („Kurs”)– lekcje języka obcego, odbywające się w terminach ustalonych pomiędzy Klientem a Nifis, odbywające się w siedzibie Szkoły lub online i mające na celu nabycie lub udoskonalenie umiejętności językowych Słuchacza.
 11. Kurs grupowy– kurs językowy przeprowadzony w grupie:
  1. Grupa Cambridge od minimum 5 Słuchaczy
  2. Grupa Starters od minimum 5 Słuchaczy
  3. Grupa Egzamin na 100% grupie od minimum 5 Słuchaczy
   w systemie dwóch lekcji 60 minutowych tygodniowo.
 12. Kurs indywidualny– kurs językowy przeprowadzany dla 1 Słuchacza.
 13. Lekcja– jednostka czasowa Kursu języka w wymiarze 60 minut.
 14. Kalendarz szkolny– określone dni, w których prowadzone są Kursy językowe od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 15. Indywidualny profil klienta– konto Klienta na stronie internetowej www.next.edu.pl, umożliwiające dokonanie płatności za kurs i pobranie faktury.
 16. Sklep – serwis internetowy, będący własnością NIFIS działający pod adresem www.next.edu.pl stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez NIFIS w postaci  Kursów językowych.
 17. Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Klienta podany w trakcie rejestracji czy Zamówienia, umożliwiająca NIFIS przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.
 18. Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę zawarcia Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 19. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez NIFIS z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 20. Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 21. Strony – strony Umowy, tj. Nifis i Klient.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest  każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

II. Postanowienia ogólne

                                                                     

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.next.edu.pl.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.next.edu.pl jest prowadzony przez Magdalenę Leśniak, wykonującą działalność gospodarczą jako Nifis Magdalena Leśniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Obywatelska 1 lokal u14, 02-409 Warszawa, NIP: 727-152-33-34, REGON: 472239860
 3. Sklep internetowy www.next.edu.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Konsumenta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 7. Do zawarcia Umowy w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. NIFIS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Kursach, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Kursów prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Kursów lub miejsc na te Kursy, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Kursy, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 11.  Realizacja zamówienia, tj. zapis do wybranej przez Kupującego grupy, następować będzie według kolejności wpłynięcia płatności za kurs, aż do wyczerpania limitu miejsc.

III.Warunki realizacji kursów językowych-prawa i obowiązki klienta oraz zobowiązania i uprawnienia Nifis

 1. NIFIS zobowiązuje się zorganizować Kurs językowy, którego specyfikacja i wymiar godzin znajduje się w opisie Kursu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego
 2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody NIFIS .
 3. Kursy grupowe odbywają się w terminach ustalonych według Kalendarza szkolnego.
 4. Szczegółowy Kalendarz szkolny kursów grupowych dostępny jest na dany rok szkolny i podzielony jest na dwa semestry i jest integralną częścią umowy z Klientem,
 5. NIFIS prowadzi zapisy semestralne na kursy grupowe. Klient chcący kontynuować naukę, powinien wykupić nowy kurs na  na kolejny semestr.
 6. NIFIS sprzedaje kursy indywidualne, które dostępne są w pakietach. Każdy pakiet obejmuje określoną liczbę lekcji. Kurs może rozpocząć się w dowolnym momencie roku szkolnego.
 7. Kursy językowe prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach lub online przez wykwalifikowanych lektorów polskich i/lub obcokrajowców. Dostępne są kursy języka: angielskiego, niemieckiego i polskiego.
 8. Zasady kwalifikacji na Kursy, organizacji Kursu, uczestnictwa w Kursie, organizacji testów wewnętrznych i zewnętrznych, użytkowania tabletów i innych urządzeń elektronicznych będących własnością szkoły, zasady wydawane zaświadczenia i  innych dokumentów zostały opisane w  Regulaminie szkoły, który stanowi Załącznik numer 4 do niniejszej umowy i są dostępne na stronie: www.next.edu.pl.
 9. Klient ma prawo do nieograniczonego i bezpłatnego korzystania ze wszystkich kursów dodatkowych oferowanych przez szkołę oraz pozostałych warsztatów nieuwzględnionych w cenie kursu, a określonych w aktualnej ofercie NIFIS.
 10. NIFIS zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia przez Klienta nietykalności cielesnej innego Klienta, lektora lub pracownika NIFIS, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu, a w przypadku działań Klienta naruszających postanowienia ust. 14 powyżej, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu. W takim przypadku NIFIS zwraca Klientowi uiszczone przez niego wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez NIFIS świadczenia.
 11. NIFIS zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami. Celem prowadzenia nadzoru, NIFIS zastrzega sobie możliwość hospitacji lekcji, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy lektora oraz weryfikacja jakości nauczania.

IV. Składanie zamówienia

 1. Opisy Kursów oraz ceny podane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:
  • zapoznać się z Kursami językowymi prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, regulaminami,
  • dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród oferty prezentowanej na stronie internetowej Sklepu;
  • poprawnie wypełnić formularz Klienta poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej , numer dowodu osobistego
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
  • wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;
 3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.
 4.  W celu przesłania Zamówienia do NIFIS Klient po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 2) naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam i płacę”.

Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Klienta na rzecz NIFIS zapłaty należności, w celu zawarcia powyższej Umowy zgodnie z punktem VI niniejszego regulaminu.

V. Ceny i płatności

    1. Ceny wszystkich Kursów dostępnych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
    2. Ceny za kursy językowe zwolnione są z podatku VAT.
    3. Opłata za kurs językowy może być wniesiona w ratach w ilości i wysokości określonej przez NIFIS w Cenniku, który stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy. .
    4. Cena Kursu nie uwzględnia ceny podręczników, które Klient zobowiązuje się nabyć we własnym zakresie lub poprzez zakup Pakietu uczniowskiego według Cennika – Załącznik 1.
    5. Opłaty egzaminacyjne obejmują opłatę za egzamin przeprowadzany przez British Council, rejestrację Słuchacza, odbiór certyfikatu.
    6. W Sklepie NIFIS można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
     • wpłata na konto NIFIS
     • przez stronę www.next.edu.pl – po wybraniu jednego z dostawców systemów płatności elektrycznej Pay now lub TPay.
    7. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na konto NIFIS, w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:
     – imię i nazwisko Klienta,
     – numer Zamówienia / ew. nazwa kursu oraz dni i godziny zajęć.
     Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy NIFIS:

                        NIFIS Magdalena Leśniak.       ul. Obywatelska 1 lokal U14               02-409 Warszawa

                        Nr rachunku: 38 1140 2004 0000 3102 3696 8205

   1. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy NIFIS wynosi 3 dni od dnia złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniem V podpunkt 10 niniejszego Regulaminu.
   2. Za dokonanie płatności uważa się moment:
    • wpływu środków na rachunek bankowy NIFIS – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy NIFIS;
    • pozytywny wynik autoryzacji – w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem serwisu Pay Now lub TPay.
   3. Po dokonaniu płatności drogą elektroniczną Klient otrzymuje mailowo:
    • potwierdzenie zawarcia Umowy na Kurs w postaci potwierdzenia złożenia zamówienia
    • potwierdzenia realizacji transakcji za pomocą serwisu płatności
    • fakturę do zamówienia
    • email z potwierdzeniem zamówienia, do tej wiadomości załączony zostanie również Regulamin sklepu i Regulamin szkoły, Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby umowy, Zgodna na samodzielny powrót do domu (w przypadku dzieci małoletnich), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość od umowy, zgodna na monitoring szkolny, Zgoda na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych w tym na upublicznienie wizerunku do celów marketingowych, Oświadczenie o podaniu prawdziwych danych osobowych do zawarcia umowy.
   4. W przypadku kiedy karta płatnicza Klienta straciła ważność, Klient jest zobowiązany do wprowadzenia poprzez Indywidualny profil Klienta na stronie internetowej Szkoły, danych nowej karty płatniczej w terminie 3 dni od daty kolejnej płatności zgodnie z Zamówieniem. W przypadku braku wprowadzenia nowej karty płatniczej, Słuchacz uczęszczający na Kurs grupowy zostaje usunięty z kursu, a w przypadku Słuchacza uczęszczającego na Kurs indywidualny, kurs zostaje wstrzymany.
   5. W przypadku braku środków na rachunku bankowym powiązanym z kartą płatniczą, Klient jest zobowiązany do wznowienia subskrypcji poprzez Indywidualny profil klienta w ciągu trzech dni od daty kolejnej płatności zgodnie z Zamówieniem. W przypadku braku wznowienia subskrypcji, Słuchacz uczęszczający na Kurs grupowy zostaje usunięty z kursu, a w przypadku Słuchacza uczęszczającego na Kurs indywidualny, kurs zostaje wstrzymany.
   6. W przypadku umyślnego blokowania możliwości pobrania cyklicznej płatności przez Klienta, Kurs indywidualny zostaje wstrzymany, a Słuchacz nie może uczestniczyć w kursie do czasu uregulowani płatności.

VI. Zawarcie umowy w wyniku zamówienia

  1. Dokonanie płatności zgodnie z punktem V niniejszego Regulaminu jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty NIFIS, a tym samym zawarcia Umowy na świadczenie usług edukacyjnych w postaci Kursu językowego na czas określony.
  2. Dokonanie płatności I raty w wysokości określonej przez NIFIS w ofercie jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, o przyjęciu oferty NIFIS, a tym samym zawarcia Umowy na świadczenie usług edukacyjnych w postaci Kursu językowego na czas określony.
  3. Za dzień zawarcia Umowy uznaje się moment dokonania płatności zgodnie z punktem V  podpunkt 10 niniejszego Regulaminu.
  4. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy NIFIS wynosi 3 dni od dnia złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniem V podpunkt 10 niniejszego Regulaminu.
  5. W terminie 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego , NIFIS dostarcza Klientowi potwierdzenie:
   • zawarcia Umowy na odległość utrwalonej na trwałym nośniku. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającej zawarcie Umowy.
   • fakturę do zamówienia
   • email z potwierdzeniem zamówienia, do tej wiadomości załączony zostanie również Regulamin sklepu i Regulamin szkoły, Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby umowy, Zgodna na samodzielny powrót do domu (w przypadku dzieci małoletnich), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość od umowy, zgodna na monitoring szkolny, Zgoda na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych w tym na upublicznienie wizerunku do celów marketingowych, Oświadczenie o podaniu prawdziwych danych osobowych do zawarcia umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez NIFIS braku dokonania płatności na rachunek bankowy NIFIS w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, Klient upoważnia NIFIS do anulowania całego Zamówienia.

VII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

   1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Zasady odstąpienia od Umowy przedstawione są w poniższych postanowieniach regulaminu.
   2. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: NIFS, ul. Obywatelska 1 lokal U14, 02-409 Warszawa lub na adres mailowy kontakt@nifis.pl. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, NIFIS prześle do Konsumenta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu, bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana:
    – data zawarcia Umowy,
    – nazwa Kursu, którego umowa dotyczyła,
    – nr konta bankowego Klienta
   4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
   5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, NIFIS zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
   6. NIFIS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.
   7. W przypadku zakupu kursu grupowego przez Sklep, w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w ramach zakupionego kursu, Konsument uczestnicząc w kursie zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu wycofania z niej. Po rozpoczęciu korzystania z usługi Konsumentowi przysługuje w każdej chwili prawo rezygnacji na zasadach określonych w punkcie VIII niniejszego Regulaminu.

 VIII.Rezygnacja z kursu 

   1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu, w przypadku rezygnacji przez Klienta z Kursu grupowego do 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za Kurs podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W razie rezygnacji z Kursu grupowego w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć NIFIS zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie za Kurs w kwocie pomniejszonej o opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny Kursu.
   2. W przypadku rezygnacji Klienta w trakcie trwania Kursu grupowego, NIFIS zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny kursu. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę wpłynięcia do biura Szkoły pisemnego oświadczenia. Fakt nieuczęszczania na lekcje nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.
   3. Opłata z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego może zostać anulowana Klientowi, w przypadku złożenia wniosku w siedzibie NIFIS  lub mailowo  na adres kontakt@next.edu.pl wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Dyrektor Szkoły Języków Obcych NIFIS Magdalena Leśniak w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
   4. W przypadku rezygnacji Klienta w trakcie trwania Kursu indywidualnego, Pakiet zostaje aktywny do kolejnego okresu rozliczeniowego, a Klient musi wykorzystać opłacone lekcje.

IX. Reklamacje

   1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
    a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;
    b) niedotrzymania z winy NIFIS określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
   2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@nifis.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie NIFIS przy ul. Obywatelska 1 lokal u 14.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
    a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
    b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. NIFIS w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi NIFIS na złożona reklamację we wskazanym powyżej terminie poczytuje się za uznanie roszczenia.

X. Przedsądowy sposób rozwiązywania sporów

   1. W przypadku, gdy NIFIS nie uwzględnił reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
   2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, a także Klient nie będący Konsumentem, składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
   3. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.pl.
   4. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.
   5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
   6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

XI. Dane osobowe

Wszystkie zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która stanowi Załączniki 3 do niniejszego regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe

   1. NIFIS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.next.edu.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
   2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 r. I zastępuje regulamin z dnia 1.07.2021.
   3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.
Zapoznaj się również z innymi dokumentami
   1. Cennik-Załącznik 1
   2. Kalendarz szkolny- Załącznik 2
   3. Polityka prywatności- Załącznik 3
   4. Regulamin szkoły- Załącznik 4
   5. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość- Załącznik 5
Pobierz dokumenty w pdf


Cennik Kursów


Regulamin szkoły


Polityka Prywatności


KALENDARZ SZKOLNY


Odstąpienie od umowy

Scroll to Top